Asida Hitosi

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Asida Hitosi

Asida Hitosi (日本語: 芦田 均1887年 7月15日 – 1959年 6月20日) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê) (chi̍t) (ê)政治 (chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t) (I) ()1948 ()是日本的內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)大臣 (Tāi-sîn)