Isibasi Tanzan

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Isibasi Tanzan

Isibasi Tanzan (日本語: 石橋 湛山1884年 9月25日 – 1973年 4月25日) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê) (chi̍t) (ê)政治 (chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t) (I) ()1956 () (kàu)1957年是日本的內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)大臣 (Tāi-sîn)