Takesita Noboru

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Takesita Noboru

Takesita Noboru (日本語: 竹下 登1924年 2月26日 – 2000年 6月19日) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê) (chi̍t) (ê)政治 (chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t) (I) ()1987 () (kàu)1989年是日本的內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)大臣 (Tāi-sîn)