Saionzi Kinmoti

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Saionzi Kinmoti

Saionzi Kinmoti (日本語: 西園寺 公望1849年 12月7日 – 1940年 11月24日) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê) (chi̍t) (ê)政治 (chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t) (I) ()1906 () (kàu)1908年 (kap)1911年1912年是日本的內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)大臣 (Tāi-sîn)