Katura Tarô

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Katura Tarô
桂 太郎
11 KatsuraT.jpg
日本內閣總理
Jīm-kî
1912年12月21日 – 1913年2月20日
前任 Saionzi Kinmoti
繼任 Yamamoto Gonnohyôe
Jīm-kî
1908年7月14日 – 1911年8月30日
前任 Saionzi Kinmoti
繼任 Saionzi Kinmoti
Jīm-kî
1901年6月2日 – 1916年1月7日
前任 Saionzi Kinmoti (代理)
繼任 Saionzi Kinmoti
日本陸軍大臣
Jīm-kî
1898年1月12日 – 1900年12月23日
前任 Takasima Tomonosuke
繼任 Kodama Gentarô
臺灣總督
Jīm-kî
1896年6月2日 – 1896年10月14日
前任 Kabayama Sukenori
繼任 Nogi Maresuke
個人資訊
出世 1848 年1月4日(1848-01-04)
日本Nagato國Hagi
過身 1913 年10月10日 1913-10-10(Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:Date' not found。歲)
日本東京都

Katura Tarô (日本語: 桂 太郎1848年 1月4日 – 1913年 10月10日),日本 (Ji̍t-pún)陸軍 (lio̍k-kun)軍人 (kun-jîn)台灣 (Tâi-oân) ()2 (ê)總督 (chóng-tok)後來 (āu--lâi)擔任 (tam-jīm) (kòe)內閣 (Lōe-koh)總理 (chóng-lí)大臣 (tāi-sîn)因為 (in-ūi) (kah)Saionzi Kinmoti (西園寺 公望) 交替 (kau-thòe)執政 (chip-chèng)歷史 (le̍k-sú) (siōng) (chheng) (chòe) (Ke)En時代 (Sî-tāi) (桂園時代)。

Katura Tarô (ê)台灣總督任期 (jīm-kî)只有 (chí-ū) () (kò͘) (goe̍h)任內 (jīm-lāi)發生 (hoat-seng)雲林 (Hûn-lîm)島殺 (tó͘-sat)事件 (sū-kiāⁿ)

出身 (Chhut-sin)[edit]

經歷 (Keng-le̍k)[edit]

死亡 (Sí-bông)[edit]

尼普 (Nî-phó͘)[edit]

參考 (Chham-khó)資料 (chu-liāu)[edit]